Kindcentrum STip

MR en OR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ten minste drie personeelsleden en ten minste drie ouders van leerlingen. Een aantal keer per jaar komt de MR bij elkaar om te controleren of de reglementen juist zijn nageleefd door de directie. Daarnaast heeft de MR adviesrecht en/of instemmingsrecht rondom verschillende door de directie voorgestelde beleidsveranderingen.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is een gekozen inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR kan in een aantal gevallen advies uitbrengen aan het bestuur en voor bepaalde besluiten heeft het bestuur de instemming nodig van (een deel van) de MR. Alles is nauwkeurig vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Enkele zaken waarover bestuur en MR overleggen: 

  • Vaststelling vakanties
  • Besteding van gelden
  • Benoeming van personeel
  • Schoolgids en schoolplan.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Je bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Via ISY zijn de data van de bijeenkomsten en de verslagen van het MR-overleg met alle ouders gedeeld. 

Contact: Stuur een berichtje naar de MR    

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bestaande uit ouders en personeelsleden. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep en behartigt de belangen van alle scholen. In het GMR-reglement is vastgelegd over welke zaken de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Voor meer informatie zie www.dynamiek.nu. Het mailadres van het secretariaat van de GMR is: gmr@dynamiek.nu

Ouderraad (OR)

Kindcentrum STip heeft een enthousiaste en betrokken ouderraad. Wij zien de ouderraad als een niet te missen schakel tussen de ouders en het kindcentrum. De ouderraad helpt mee bij het organiseren van projecten en activiteiten. Daarnaast kunnen er tijdens een ouderraadsvergadering ook zaken besproken worden die ouders en teamleden bezighouden. Bij de vergaderingen van de ouderraad zijn  enkele teamleden aanwezig.

De ouderraad komt 6 keer per schooljaar samen.  De leden van de ouderraad, bestaande uit opvang en onderwijs, vormen de basis voor het organiseren van allerlei activiteiten. Daarnaast zijn we bij iedere activiteit altijd op zoek naar aanvullende hulpouders om de activiteiten vanuit gezamenlijke kracht te laten slagen.  

Onze oudercommissie (opvang) heeft een aantal keren per jaar het recht om advies uit brengen aan de centrale oudercommissie va 't Nest. 

Enkele zaken waarover OR-leden advies mogen uitbrengen: 

  • Wijzigingen beleidsstukken
  • Nieuw dienstenaanbod

We nodigen alle ge├»nteresseerde ouders graag uit om eens een ouderraadsbijeenkomst bij te wonen. 

Data van deze bijeenkomsten zijn op ISY terug te vinden. 

Contact: stuur een mailbericht naar de OR