Team

  • De directeur heeft de algehele leiding over de school en is eindverantwoordelijk. Hij zorgt onder meer voor het onderwijskundig beleid, de organisatie, het personeel, de materialen en financiën van de school. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg op school.
  • De groepsleerkracht is werkzaam in een groep met alle bijbehorende taken. Daarnaast heeft elke leerkracht enkele schooltaken zoals: organisatie schoolbrede activiteiten, begeleiden stagiaires, lid MR enz.
  • Het kwaliteitsteamlid ondersteuning leerlingzorg (voorheen de intern begeleider) regelt alles rondom de speciale behoeften voor kinderen, die dat nodig hebben zoals: toetsen, (mee) opstellen van een ontwikkelperspectief (plan), coachen van collega’s, aansluiten gesprekken met ouders en externe instanties.
  • De kwaliteitsteamleden ondersteunen de schoolleiding  en verzorgen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid  het verloop van de schoolontwikkeling en zijn ieder verbonden aan een basisgroep.
  • Op school zijn diverse coördinatoren werkzaam. Bijvoorbeeld de leescoördinator en de I-coach.
  • De administratief medewerkster verzorgt een aantal administratieve zaken voor de directeur en de leerkrachten.
  • De onderwijsassistent(e)/pedagogisch medewerker assisteert de leerkrachten binnen en buiten de groep. Hij/Zij legt spullen klaar, kopieert, corrigeert, toetst en biedt ondersteuning waar nodig.
  • De conciërge verricht allerlei klussen. Dit loopt uiteen van kopiëren, het opruimen van een berging, tot het vegen van de speelplaats.
  • De medewerkster huishoudelijke dienst verzorgt de dagelijkse schoonmaak van het gebouw
  • Namen en mailadressen van het team zijn vanwege de AVG wet alleen op de  ISY-boekenplank te vinden.

Stagiaires

Jaarlijks begeleidt de school een aantal stagiaires

Onze studenten zijn afkomstig van diverse opleidingen. Van de opleiding voor leerkracht zijn deze meestal afkomstig van Pabo ‘De Kempel’ in Helmond. Daarnaast krijgen we ook studenten van de Gilde Opleidingen (opleiding SPW of onderwijsassistent). Tenslotte zijn op het gebied van beweging ook studenten van het CIOS actief. Het begeleiden en ondersteunen van studenten is een wettelijke verplichting.

Afhankelijk van het studiejaar waarin ze zitten, geven studenten les aan groepjes leerlingen of aan de hele groep. In hun afstudeerjaar moeten Pabo studenten ook zelfstandig een groep over kunnen nemen. Leerkrachten begeleiden de studenten en blijven eindverantwoordelijk voor het onderwijs aan de groep.


Scholing van team

Om goed op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in het onderwijs nemen leerkrachten geregeld deel aan cursussen, netwerken, studiedagen en congressen. 

Soms gebeurt dit individueel, soms met het team of een deel van het team. Vaak vinden deze bijeenkomsten op woensdagmiddagen, in de avonduren of na school plaats, soms ook onder schooltijd. Jaarlijks hebben alle leerkrachten een gesprek met de schoolleiding over hun functioneren en de persoonlijke ontwikkeling.

Hierin wordt onder meer besproken op welke gebieden leerkrachten zich op de korte maar ook op de langere termijn verder willen ontwikkelen. 


Vervanging

De Minister en de Inspectie hebben richtlijnen uitgegeven ter voorkoming van lesuitval. Toch zijn er grenzen aan de mogelijkheden van onze school. 

Het kan gebeuren dat de leerkracht van uw kind ziek wordt. Dat is in de eerste plaats vervelend voor hem/ haar, maar ook voor uw kind, de collega’s en de organisatie. De directie doet zijn uiterste best om te zorgen dat de afwezige leerkracht vervangen wordt. Daarvoor beschikt de stichting over een vervangerspool, waarvan we gebruik kunnen maken. Soms zijn er echter geen vervangers beschikbaar. De school staat dan voor het probleem om intern naar oplossingen te zoeken. 

Soms moet er besloten worden om leerlingen van verschillende groepen bij elkaar te voegen. Groepen worden hierdoor erg groot. Het kan voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Hiermee willen we uiteraard zeer zorgvuldig omgaan. Wij willen u ruimschoots de gelegenheid geven om voorbereidingen te treffen in uw thuissituatie om oplossingen te zoeken. Kinderen kunnen nooit langer dan drie dagen naar huis worden gestuurd.

We maken ons met name zorgen over het tekort aan voldoende en kwalitatief goed personeel. Vaak met veel kunst- en vliegwerk, maar ook doordat we de vervangingsaanpak binnen Dynamiek Scholengroep goed hebben geregeld, hebben we op onze school nog weinig last van een tekort aan personeel. Het is vrijwel zeker dat dit de komende jaren gaat veranderen. 

Structureel meer geld naar het onderwijs is noodzakelijk om problemen op de lange termijn aan te kunnen pakken. Ook zijn we ons er van bewust dat er meer sectoren zijn die geld nodig hebben om belangrijke problematieken te kunnen tackelen.  Hopelijk blijft de kwestie op de agenda van politici en kunnen wij ons mooie beroep met veel plezier goed blijven uitoefenen. Dat verdienen jullie kinderen!

Geen afbeelding

Ruud Leurs

Schoolleider (ma wo do vr)

r.leurs@dynamiek.nu