Schoolplan


Naar de schoolgids index


Via welke ontwikkelroute komen we tot het onderwijs dat we binnen onze collectieve ambitie omschrijven?

Elke basisschool in Nederland is verplicht tot het maken van een schoolplan. In dit schoolplan zijn o.a. opgenomen:

  • de missie en visie van de school
  • het schoolconcept
  • de meerjarenplannen
  • het kwaliteitsbeleid


De medezeggenschapsraad en het College van Bestuur akkoord gaan met de inhoud en ligt het plan ter inzage op school. Het nieuwe schoolplan is leidend t.a.v. de ontwikkelingen die komende jaren worden opgepakt. 

Onze onderwijsontwikkelingen zijn opgenomen in het schoolplan. Specifieke onderdelen worden ieder jaar in overzichtelijke en haalbare tussendoelen vastgelegd in het jaarplan voor dat schooljaar. Hierin geeft de school duidelijk aan waar de leerkrachten zich in bekwamen om het onderwijs aan de kinderen zo krachtig, uitdagend en passend mogelijk te maken voor ieder kind. Voor de periode 2020-2024 is er een actueel schoolplan opgesteld, rekening houdende met de nieuwe toezichtsrichtlijnen van de onderwijsinspectie. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids