Ouderbijdrage


Naar de schoolgids index


Jaarlijks vraagt de school aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor de door de school te maken kosten, die niet door het Ministerie van Onderwijs vergoed worden. U moet hierbij onder andere denken aan een bijdrage in de kosten van het Kerstfeest, Sinterklaas, carnaval en het afscheid van groep 8 en verdere activiteiten. 

Ook de kosten van de schoolreis en andere excursies zijn hierbij inbegrepen. Per kind vragen we een bijdrage van € 25,-. Dit bedrag wordt aan het begin van het schooljaar geïnd. U ontvangt ieder jaar een financieel overzicht hiervan. Dit wordt ook afgestemd met de MR en de OR. Indien het voor u financieel niet mogelijk is om deze bijdrage te voldoen, heeft dit geen verdere gevolgen voor de deelname aan activiteiten van uw kind.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids