Medezeggenschapsraad


Naar de schoolgids index


De MR is een gekozen inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR kan in een aantal gevallen advies uitbrengen aan het bestuur. Voor bepaalde besluiten heeft het bestuur zelfs de instemming nodig van (een deel van) de MR. Alles is nauwkeurig vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.
Enkele zaken waarover bestuur en MR moeten overleggen: vaststelling vakanties, besteding van gelden, benoeming van personeel, fusieplannen, schoolgids en schoolplan.
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar.
 

Stuur een berichtje naar de MR

Zie het overzicht van de overlegmomenten van de OR en MR  het komende jaar.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bestaande uit ouders en personeelsleden. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep en behartigt de belangen van alle scholen. In het GMR-reglement is vastgelegd over welke zaken de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Voor meer informatie zie www.dynamiek.nu. Het mailadres van het secretariaat van de GMR is: gmr@dynamiek.nu


Download deze pagina Download de gehele schoolgids