Ondersteuning op onze school


Naar de schoolgids index


Basisondersteuning betekent dat wij

 • zorgen voor een veilig schoolklimaat.
 • kiezen voor een aanpak die gericht is op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen.
 • ons richten op een vroegtijdige signalering van leer- en opvoedproblemen.
  Hiervoor gebruiken we leerlingvolgsystemen.
 • een afgestemd aanbod bieden voor leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie.
 • leerlingen met dyslexie specifieke ondersteuning bieden.
 • ervoor zorgen dat ons gebouw toegankelijk is voor kinderen met een motorische handicap.

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd. Basisondersteuning: 

 1. Niveau 1: aanbod binnen de basisgroep onder verantwoording van de leerkracht
 2. Niveau 2: kindspecifiek aanbod door de leerkracht met ondersteuning van een gespecialiseerd teamlid. 
 3. Niveau 3: inzet van extra ondersteuningsmiddelen en expertise van het samenwerkingsverband op de eigen school of in combinatie met andere scholen.
 4. Niveau 4: plaatsing speciaal basisonderwijs.
 5. Niveau 5: plaatsing speciaal onderwijs.

Ontwikkelingsperspectief

Heeft uw kind, structureel of voor langere tijd,  extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met u een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het vermoedelijke uitstroomniveau na groep 8, de te bereiken tussendoelen en de werkwijze.
Het vaststellen van het OPP is verplicht voor alle leerlingen die minimaal 6 maanden structureel extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. Op onze school betekent dit dus dat er een
OPP wordt opgesteld voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanaf zorgniveau 3, meer dan 1 jaar leerachterstand hebben en voor kinderen die aan het einde van groep 8 zullen uitstromen onder het niveau van eind groep 7.

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3

Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere mogelijkheden niet in staat zijn op een verantwoorde manier passend onderwijs aan uw kind aan te bieden. Ouders en leerkracht bespreken samen, eventueel met het kind, de ondersteuningsbehoefte van het kind, de aandachtsleerkracht onderzoekt samen met teamleden, die over de juiste expertise beschikken, welke de juiste stappen zijn om uw kind verder te helpen. Vervolgens zorgen we ervoor dat we deze acties inplannen binnen de het aanbod voor uw kind. Mocht het zo zijn dat wij als school "handelingsverlegen" zijn (we kunnen niet aansluiten bij wat jullie kind nodig heeft, met ons reguliere aanbod) zullen we binnen ons kwaliteitsteam in overleg met jullie, de ouders om te bespreken hoe we vlug de juiste externe ondersteuning gaan organiseren.  

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school.
Het bovenschools kwaliteitsteam zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige.
Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3.

Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft bepaald, tijdelijk van aard. Daarna kan deze verlengd worden als dit nodig blijkt.

Ouders en scholen willen allebei dat kinderen maximale kansen hebben. De kansen van kinderen zijn dan ook altijd het uitgangspunt. Tijdens de schooltijd van een kind trekken ouders en de school samen op om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Scholen en schoolbesturen in het Samenwerkingsverband moeten een aansluitend geheel van onderwijs en ondersteuning bieden. Elk schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs met de geboden basisondersteuning als fundament.

Ouders moeten in ieder geval informatie krijgen over de ondersteuningsvoorzieningen en de -mogelijkheden. In het schoolondersteuningsprofiel van een school staat meer over de samenwerking en afstemming met ouders.

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids