Ontwikkelingsvoorsprong


Naar de schoolgids index


De manier van werken binnen KC STip, het ontwikkelingsgericht onderwijs, biedt veel kansen en mogelijkheden om tegemoet te komen aan specifieke leerbehoeften van kinderen. Dit geldt ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Steeds meer werken kinderen op een eigen leerlijn en krijgen behalve de cognitieve doelen, ook vaardigheidsdoelen en executieve functies aandacht binnen het thematisch aanbod. In kindgesprekken wordt samen overlegd wat een kind wil leren en hoe hij dat wil doen. Hierbij is in principe alles mogelijk. Het kind wordt uitgedaagd zijn eigen leerproces mee vorm te geven.

Recent is de beleidsnotitie voor hoogbegaafde kinderen van Dynamiek Scholengroep opnieuw vastgesteld.  Over het beleid is positief geadviseerd door de GMR, wat ervoor zorgt dat dit beleid in werking gaat.

Er was een herijking  nodig ten aanzien van visie, adequate signalering en een adequaat aanbod op alle scholen aan hoogbegaafde kinderen. Via de notitie wordt vorm gegeven aan extra impulsen om passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen op alle scholen te bewerkstelligen.

Er staan vier doelen centraal

1.       Op elke school worden (hoog)begaafde kinderen tijdig een goed gesignaleerd;

2.       Op elke school is een adequaat en boeiend aanbod voor (hoog)begaafde kinderen;

3.       Expertise wordt vergroot;

4.       Er is een thuisnabije peergroepontmoeting voor (hoog)begaafde kinderen.

Om deze doelen te bereiken zijn diverse actiepunten geformuleerd Het eigenaarschap voor de uitwerking en vormgeving ligt op de scholen, in het kader van zo thuisnabij onderwijs voor alle kinderen.

 

Scholen maken een plan, waarin ze aangeven hoe ze vanuit hun huidige beginsituatie vormgeven aan deze doelen.IMG_7433

Vroegtijdig signaleren is essentieel, waartoe nu een aantal helpende handvatten is en verder wordt ontwikkeld om in de praktijk in te zetten. Om op elke school aan HB-kinderen een toereikend en boeiend aanbod te bieden en het proces van signaleren te optimaliseren wordt per school een aandachtsfunctionaris HB benoemd. Ook wordt vormgegeven aan thuisnabije peergroep-ontmoeting.

Daarnaast zal bovenschools een expertteam HB actief zijn voor procesbegeleiding en inspiratie op signalering en passende onderwijsaanpassingen. Er kan gebruik gemaakt worden van specialistische expertise voor complexe vragen ten aanzien van individuele kinderen.

Op KC STip wordt gebruik gemaakt van het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoofbegaafdheid). Na 6 weken onderwijs in groep 1, in februari/maart in groep 3 en 5 vult de leerkracht een QuickScan in die helpt bij het signaleren van kinderen die mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Het programma biedt vervolgens mogelijkheden om, samen met ouders, te onderzoeken of er inderdaad sprake is van een voorsprong in ontwikkeling. Daarnaast zijn leerkrachten alert op mogelijke meer- en hoogbegaafdheid bij kinderen in de groep. Er wordt ook gewerkt met een leerlingvolgsysteem met methodeonafhankelijke toetsen, waarbij de voortgang van individuele kinderen gevolgd wordt. 

 

In basisgroep onderbouw gebeurt dit binnen een thema waarbij de ‘echte’ wereld in de school gehaald wordt. Zij worden uitgedaagd steeds een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Activiteiten binnen een thema worden zo gekozen dat aan individuele doelen gewerkt kan worden. Lees- en schrijfactiviteiten in de kleuterleeftijd is dan ook heel normaal. Dat mag, maar het moet zeker niet! In het thematisch onderwijs wordt soms al eens een onderzoekje gedaan, al dan niet samen met de leerkracht of een kind uit een hogere groep.

In basisgroep middenbouw gaat het thematisch onderwijs een stap verder. Het rollenspel wordt verder uitgediept en er komen meer cognitieve doelen en vaardigheden aan bod. Steeds vaker ontstaan er binnen het thematisch onderwijs vragen die nader onderzoek nodig hebben. 

In basisgroep bovenbouw wordt vanuit een thema overwegend onderzoekend geleerd. De onderzoeksvragen die kinderen zelf formuleren vormen daarbij het uitgangspunt. Ze kunnen zichzelf hierbij uitdagen om een onderwerp tot op de bodem uit te zoeken en te experimenteren. De complexiteit en diversiteit van thema’s biedt voldoende mogelijkheden om alle kinderen op interesse hun leerproces vorm te geven.Cover_-_wkru_boek_8

Een van onze teamleden heeft de ruimte om zich verder te bekwamen om zo samen met de kinderen te komen tot uitdagend en motiverend aanbod. Juist voor deze kinderen is het voor alle teamleden extra van belang om te weten waar de juiste invalshoek per kind aanwezig is. Hoe blijft dit kind op ontwikkelen en groei gefocust? Op de woensdagochtend creëren we extra ruimte om deze kinderen elkaar te laten ontmoeten. Dit wekelijks terugkerend moment zorgt voor ondersteuning van elkaar met de gespecialiseerde leerkracht nabij. Samen zorgen ze uitdagingen, kwesties en opdrachten waarmee ieder verder kan tijdens de overige dagen van de week.

Als school kijken we steeds naar de kinderen om te bepalen in welke groep een kind zijn beste plek heeft. In principe volgen we de leeftijden zoals aangegeven, maar in incidentele gevallen kunnen we hiervan afwijken. Een ‘begaafd’ kind zal meer voldoening en leerervaring opdoen bij onderzoekend leren. De mogelijkheid bestaat dan dat deze eerder doorstroomt naar een volgende basisgroep. Dit betekent NIET dat er een jaar versneld wordt, maar dat hij beter in deze groep past qua leerstijl. Versnellen kan ook een optie zijn, maar deze keuze zal weloverwogen gemaakt worden. Dit betekent namelijk ook dat een kind op jonge leeftijd door zal stromen naar het voortgezet onderwijs. Dit is niet altijd wenselijk.

KC STip kiest er in eerste instantie voor om te verbreden en te verdiepen. Als dit voor een kind niet voldoende is, bestaat nog de mogelijkheid om extra lesstof te volgen. Hierbij proberen we altijd te kijken naar wat een kind zelf wil en wat kan/past binnen de organisatie. Het kind is mede-eigenaar van zijn leerproces en wordt hierbij naar behoefte begeleid.

 

 

 

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids