Ontwikkelingsgericht onderwijs


Naar de schoolgids index


Altijd doelbewust een stapje op een leerling vooruitlopen. Ieder kind bekijkt de wereld vol verwondering en nieuwsgierigheid. Heel jonge kinderen proberen direct hun naaste omgeving te ontdekken. Ze pakken de dingen vast, stoppen het in hun mond, raken het aan, bekijken het van alle kanten. Deze vaardigheden maken van hen grote onderzoekers en dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op deze natuurlijke nieuwsgierigheid.

Daarom kiezen wij voor ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). OGO kenmerkt zich door de zogenaamde drie B’s:

  • Betekenis
  • Bemiddeling
  • Betrokkenheid

Door de inhoud van de activiteiten Betekenisvol te maken voor de leerlingen, waarbij de leerkracht een Bemiddelende rol inneemt, creëren wij Betrokkenheid bij onze leerlingen.
OGO richt zich op drie pijlers van waaruit kinderen zich verder kunnen ontwikkelen:

  • Zelfvertrouwen hebben
  • Nieuwsgierig zijn
  • Emotioneel vrij zijn

Als een kind deze drie pijlers bezit staat de weg open voor verdere ontwikkeling. OGO richt zich dan ook op de totale ontwikkeling van een kind. Onze school stimuleert kinderen om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten. Dat doen ze door te werken in betekenisvolle thema’s. Het doel is dat kinderen hun persoonlijkheid in brede zin kunnen ontwikkelen.

Zone van naaste ontwikkeling

Leren en leven is een ontdekkingsreis. De leerkracht en het kind leren samen in aansluiting op wat ze al weten, maar het moet wel nieuw of uitdagend zijn om van daadwerkelijk leren te kunnen spreken. Ieder teamlid leert zelf ook, maar omdat hij meer competent is, kan hij doelbewust een stapje op de leerling vooruitlopen. Hij kan de kwaliteit van de ontdekkingsreis vergroten door te sturen in de richting van wat de andere lerende nu nog niet maar straks wel, in huis zal hebben. Dat is leren in de zone van de naaste ontwikkeling. 

Betekenisvol

Kinderen dienen zoveel mogelijk bezig te zijn met betekenisvolle activiteiten. Leren rondom zaken die voor jou als kind betekenis hebben is een stuk makkelijker dan leren van zaken, die door de volwassene worden opgedrongen.

Betrokkenheid

Doordat kinderen veel bezig kunnen zijn met activiteiten die betekenisvol voor ze zijn, blijken zij ook veel meer betrokken bij het onderwijsleerproces. Het onderwijsaanbod richten wij zo in dat leerlingen nieuwsgierig worden naar de wereld om hen heen. Om te zorgen dat de leerlingen betrokken deelnemen aan de activiteit, zorgt de leerkracht dat er uitdagende, zinvolle problemen opgeworpen worden.

Brede bedoelingen

Ons onderwijs richt zich op brede ontwikkelingsdoelen, waarin zaken als initiatief nemen, creativiteit in denken en handelen, talige communicatie, verwerven van een plek in de sociale omgeving, materieel handelen voortzetten in verbaal en mentaal handelen, een belangrijke rol spelen. Kinderen moeten zich zo optimaal mogelijk kunnen voorbereiden op hun schoolloopbaan na de basisschool en leren zich staande te houden in een voortdurend veranderende maatschappij. Niet alleen de cognitieve vaardigheden, maar ook de sociale, creatieve en culturele vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Zij leren vaardigheden zelfstandig toe te passen die zij eerst alleen konden inzetten met behulp van een ander.

Samen

Ons uitgangspunt is dat de kinderen van en met elkaar leren. Steeds vinden zij mogelijkheden om ook dat te doen wat zij eerst anderen zagen doen. Het teamlid vervult hierin een belangrijke rol. Het is van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen school, leerling en ouders. Waarin we een open communicatie hebben, elkaar respecteren en rekening met elkaar houden. Dat de onderlinge zorg voor samen leren, samen werken en zorg dragen voor elkaar een gewoonte wordt.

Veilige en rijke leeromgeving

Op onze school creëren wij een rijke leeromgeving door activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. In de onderbouw staat spel centraal en in de bovenbouw wordt er gewerkt vanuit onderzoeksactiviteiten. Binnen deze activiteiten wordt gezorgd dat elk kind zich veilig voelt en wordt uitgedaagd tot het nemen van initiatieven.

Werkwijze

Om zich te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat een kind vrij is van emotionele belemmering, dat het onderzoekend, nieuwsgierig en ondernemend is en dat het zelfvertrouwen heeft en positief over zichzelf denkt. Het ontwikkelingsgericht onderwijs begint dus bij het scheppen van een goed pedagogisch klimaat.

Thematisch werken

We werken op onze school thematisch door de hele school. De thema's koppelen we aan de "echte wereld". We brengen bijvoorbeeld een bezoek aan een supermarkt of hotel en halen de echte wereld de school in. In de onderbouw werken we vooral vanuit thematisch spel. In de midden en bovenbouw komt de nadruk steeds meer te liggen op onderzoeksactiviteiten. Dit alles heeft een verbinding met kennis en vaardigheden zoals leren lezen, schrijven en rekenen, wereldoriëntatie en creatieve vakken.

Spelactiviteiten

Het spel neemt bij ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw een centrale plaats in, want spelen is leren. Het meest leren kinderen van spelen als je het spel ondersteunt, kinderen uitlokt om verder te denken, ze op ideeën brengt, maar wel voortbouwend op waar de kinderen zelf mee bezig zijn. Ontwikkelingsgericht onderwijs maakt erg veel gebruik van rollenspel. Zowel tijdens het rollenspel als bij de voorbereiding vinden voortdurend interacties plaats en daar leren kinderen van. De interactie tussen kinderen van verschillend ontwikkelingsniveau en interacties met de leerkracht helpen het kind verder in zijn ontwikkeling. De zone van de naaste ontwikkeling kan hier spelenderwijs worden aangesproken. De nadruk ligt daarom ook op gezamenlijke leeractiviteiten in kleine groepjes waaraan kinderen van een verschillend niveau deelnemen.

Bemiddelende leerkracht

Belangrijk in ontwikkelingsgericht onderwijs is de centrale plaats van de leerkracht. De leerkracht zorgt voor het evenwicht tussen betekenis voor de leerling, waardoor het plezier in leren en de betrokkenheid wordt vergroot, en de doelen die behaald moeten worden.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids