Ons onderwijs

Kindgericht onderwijs

Binnen ons kindcentrum STIP streven we naar inspirerend, toekomst- en kindgericht onderwijs. Wij zijn in fases het werken in leerjaren en klaslokalen los aan het laten en gaan denken vanuit basisgroepen. De komende paragrafen omschrijven de basis van ons schoolconcept waar wij intensief naartoe werken. 

Basisteams bestaan uit kinderen  van meerdere leeftijdsgroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de kinderen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. 

Met de keuze voor het werken in basisteams willen we tegemoetkomen aan onze sterke wens om zo goed als mogelijk om te gaan met verschillen tussen kinderen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in één groep. Het ene kind is al halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in groep 3 klaar voor is. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingsvormen. Dit is slechts één van de voordelen voor het kiezen van het werken in basisgroepen.

Als team zijn wij enthousiast over deze nieuwe manier van organiseren van onderwijs waarbij de rol van de leerling en van de leerkracht anders is dan in het huidige reguliere onderwijs. De tijd waarin wij, en onze kinderen leven, is veranderd. We haken met ons onderwijs in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij kinderen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een groepslokaal.

De leerkracht wordt meer begeleider en coach binnen de basisteams. In wisselende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen." Mijn" klas maakt plaats voor "onze" kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld.

Wat zijn de voordelen van het werken in basisteams?

 1. Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.
 2. De coach heeft meer tijd en/of ruimte voor kinderen.
 3. ‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen. In één basisgroep werken een aantal medewerkers nauw samen en volgen de ontwikkeling van de kinderen.
 4. Gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De ene medewerker heeft een passie voor talige vakken, de ander is gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama en een volgende heeft specifieke ervaring met spraaktaal problematiek. Deze kwaliteiten komen in een basisgroep ten goede aan alle kinderen.
 5. Groepen kunnen flexibel verdeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen kinderen.
 6. Binnen elke basisgroep zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. 

Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meer begaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. De kinderen ontwikkelen zich binnen een omgeving die aansluit bij hun behoeften en talenten. 

Kindontwikkeling

We zien de nieuwsgierigheid van kinderen als bron voor leren en ontwikkelen, waardoor kinderen blijven leren en de toekomst kunnen uitvinden. De wereld verandert snel. Alleen feiten leren heeft geen zin meer. Zinvoller is om de kinderen te leren omgaan met onzekerheden, bronnen te bestuderen en te weten wat die waard zijn.

Elk kind dat afscheid neemt van KC STip heeft een warme leergemeenschap ervaren waarin teamleden aandacht hadden voor wie hij is. Hij heeft geleerd zichzelf te sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling, anderen en voor zijn omgeving. 

Iedereen hoort erbij en verschillen zijn een verrijking voor ons handelen. De school is een plek met vrije ruimte, met de rust om elkaar te ontmoeten en uit te vinden wie en hoe je bent en wat je wilt worden. Vanuit een breed aanbod aan onderwijs en vorming, in onderwijs dat levensecht is, geven we het kind in passende stappen meer regie op zijn eigen ontwikkeling, passend bij zijn behoeften. Met doorgaande ontwikkelingslijnen en met maatwerk in leerroutes. Kinderen ontmoeten hier de wereld en maken samen de wereld.

We geven kinderen steeds meer eigenaarschap over hun leerproces en organiseren dit coöperatief. Kinderen leren reflecteren, kritisch denken, krijgen daarom veel keuzevrijheid en worden hierbij goed begeleid. Ze leren hoe ze hun kennis en vaardigheden wendbaar in kunnen zetten en voortdurend kunnen ontwikkelen. Multimedia vormen een hulpmiddel om deze vaardigheden te oefenen.

Kinderen werken in verschillende groepjes binnen hun basisgroep. Kinderen werken en leren samen in een leergemeenschap. De leerkrachten doen dit ook. In onze school onderwijzen, ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden, coachen en onderzoeken teamleden samen. Ze zetten een hoge mate van pedagogische tact, didactiek en vakkennis in en houden elkaar scherp door elkaar aan het werk te zien en constant te reflecteren.

Ze leren van de kinderen en van elkaar. Onze aanpak is telkens afhankelijk van het soort kennis dat centraal staat. In het onderstaand schema laten we zien hoe curriculum, didactiek, leerpsychologie en teamrollen bij ons samenhangen.

In MijnRapportfolio leggen kinderen en teamleden vast hoe doelen bereikt worden en is de ontwikkeling van het kind te volgen.

We nemen toetsen en observaties af, maar voeren ook gesprekken met kinderen en ouders. Er is een weekplanning voor oudere kinderen, zodat ieder kind precies weet waar hij of zij iedere week aan moet en mag werken om alle leerdoelen te halen. Alle doelstellingen die een kind in het basisonderwijs moet halen komen ruimschoots aan bod in een schooljaar. Voor ieder kind maken we een vertaling op maat. 

Kinderen leren onafhankelijk creatief denken, zelf oplossingen zoeken en geloven in eigen mogelijkheden. De ultieme opbrengst is dat kinderen gelukkig zijn, creatieve zelfsturende mensen worden die zichzelf doelen stellen en moeite doen om die doelen te halen. Kinderen die bovendien verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, hun omgeving en hun rol in de wereld.

Soort kennis Leerpsychologie Activiteit Tijd/traject Rol team
Inzichten Sociaalconstructivisme  Spelen, ontdekken, onderzoeken, ervaren, reflecteren, analyseren  Tot mentaal model is opgebouwd, één inzicht tegelijk  Begeleider, coach, loods
Feiten Cognitivisme  Studeren, navragen, redeneren, oefenen om te onthouden, maar steeds in betekenisvolle context Niet relevant, op elk moment, elke plaats  Toezichthouder, uitlegger, instructeur 
Vaardigheden Behaviorisme Doen, nadoen, toepassen, trainen Intensief, in tijd geconcentreerd  Trainer, feedbackgever 

Figuur 2 Kennissoorten en hun aanpak (Ros, 2005).


Ontwikkelingsgericht onderwijs

Altijd doelbewust een stapje op een kind vooruitlopen. Ieder kind bekijkt de wereld vol verwondering en nieuwsgierigheid. Heel jonge kinderen proberen direct hun naaste omgeving te ontdekken. Ze pakken de dingen vast, stoppen het in hun mond, raken het aan, bekijken het van alle kanten. Deze vaardigheden maken van hen grote onderzoekers en dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op deze natuurlijke nieuwsgierigheid 

Daarom kiezen wij voor ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). OGO kenmerkt zich door de zogenaamde drie B’s:

 • Betekenis
 • Bemiddeling
 • Betrokkenheid

Door de inhoud van de activiteiten Betekenisvol te maken voor de leerlingen, waarbij de leerkracht een Bemiddelende rol inneemt, creëren wij Betrokkenheid bij onze leerlingen. OGO richt zich op drie pijlers van waaruit kinderen zich verder kunnen ontwikkelen:

 • Zelfvertrouwen hebben
 • Nieuwsgierig zijn
 • Emotioneel vrij zijn

Als een kind deze drie pijlers bezit staat de weg open voor verdere ontwikkeling. OGO richt zich dan ook op de totale ontwikkeling van een kind. Onze school stimuleert kinderen om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten. Dat doen ze door te werken in betekenisvolle thema’s. Het doel is dat kinderen hun persoonlijkheid in brede zin kunnen ontwikkelen.

Samen

Ons uitgangspunt is dat de leerlingen van en met elkaar leren. Steeds vinden zij mogelijkheden om ook dat te doen wat zij eerst anderen zagen doen. De leerkracht vervult hierin een belangrijke rol. Het is van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen school, leerling en ouders. Waarin we een open communicatie hebben, elkaar respecteren en rekening met elkaar houden. Dat de onderlinge zorg voor samen leren, samen werken en zorg dragen voor elkaar een gewoonte wordt.

Veilige en rijke leeromgeving

Op onze school creëren wij een rijke leeromgeving door activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. In de onderbouw staat spel centraal en in de bovenbouw wordt er gewerkt vanuit onderzoeksactiviteiten. Binnen deze activiteiten wordt gezorgd dat elk kind zich veilig voelt en wordt uitgedaagd tot het nemen van initiatieven

Werkwijze

Om zich te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat een kind vrij is van emotionele belemmering, dat het onderzoekend, nieuwsgierig en ondernemend is en dat het zelfvertrouwen heeft en positief over zichzelf denkt. Het ontwikkelingsgericht onderwijs begint dus bij het scheppen van een goed pedagogisch klimaat.

Zone van naaste ontwikkeling

Leren en leven is een ontdekkingsreis. De leerkracht en de leerling leren samen in aansluiting op wat ze al weten, maar het moet wel nieuw of uitdagend zijn om van daadwerkelijk leren te kunnen spreken. De leerkracht leert zelf ook, maar omdat hij meer competent is, kan hij doelbewust een stapje op de leerling vooruitlopen. Hij kan de kwaliteit van de ontdekkingsreis vergroten door te sturen in de richting van wat de andere lerende nu nog niet maar straks wel, in huis zullen hebben. Dat is leren in de zone van de naaste ontwikkeling. 

Betekenisvol

Kinderen dienen zoveel mogelijk bezig te zijn met betekenisvolle activiteiten. Leren rondom zaken die voor jou als kind betekenis hebben is een stuk makkelijker dan leren van zaken, die door de volwassene worden opgedrongen.

Betrokkenheid

Doordat kinderen veel bezig kunnen zijn met activiteiten die betekenisvol voor ze zijn, blijken zij ook veel meer betrokken bij het onderwijsleerproces. Het onderwijsaanbod richten wij zo in dat leerlingen nieuwsgierig worden naar de wereld om hen heen. Om te zorgen dat de leerlingen betrokken deelnemen aan de activiteit, zorgt de leerkracht dat er uitdagende, zinvolle problemen opgeworpen worden.

Brede bedoelingen

Ons onderwijs richt zich op brede ontwikkelingsdoelen, waarin zaken als initiatieven nemen, creativiteit in denken en handelen, talige communicatie, verwerven van een plek in de sociale omgeving, materieel handelen voortzetten in verbaal en mentaal handelen, een belangrijke rol spelen. Kinderen moeten zich zo optimaal mogelijk kunnen voorbereiden op hun schoolloopbaan na de basisschool en leren zich staande te houden in een voortdurend veranderende maatschappij. Niet alleen de cognitieve vaardigheden, maar ook de sociale, creatieve en culturele vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Zij leren vaardigheden zelfstandig toe te passen die zij eerst alleen konden inzetten met behulp van een ander.

Bemiddelende leerkracht

Belangrijk in ontwikkelingsgericht onderwijs is de centrale plaats van de leerkracht. De leerkracht zorgt voor het evenwicht tussen betekenis voor de leerling, waardoor het plezier in leren en de betrokkenheid wordt vergroot, en de doelen die behaald moeten worden.

Thematisch werken

We werken op onze school thematisch door de hele school. De thema's koppelen we aan de "echte wereld". We brengen bv. een bezoek aan een supermarkt of hotel en halen de echte wereld de school in. In de onderbouw werken we vooral vanuit thematisch spel. In de midden en bovenbouw komt de nadruk steeds meer te liggen op onderzoeksactiviteiten. Dit alles heeft een verbinding met kennis en vaardigheden zoals leren lezen, schrijven en rekenen, wereldoriëntatie en creatieve vakken.

Spelactiviteiten

Het spel neemt bij ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw een centrale plaats in, want spelen is leren. Het meest leren kinderen van spelen als je het spel ondersteunt, kinderen uitlokt om verder te denken, ze op ideeën brengt, maar wel voortbouwend op waar de kinderen zelf mee bezig zijn. Ontwikkelingsgericht onderwijs maakt erg veel gebruik van rollenspel. Zowel tijdens het rollenspel als bij de voorbereiding vinden voortdurend interacties plaats en daar leren kinderen van. De interactie tussen kinderen van verschillend ontwikkelingsniveau en interacties met de leerkracht helpen het kind verder in zijn ontwikkeling. De zone van de naaste ontwikkeling kan hier spelenderwijs worden aangesproken. De nadruk ligt daarom ook op gezamenlijke leeractiviteiten in kleine groepjes waaraan kinderen van een verschillend niveau deelnemen.

Onderzoeksactiviteiten

In de bovenbouw wordt gewerkt met betekenisvolle activiteiten met een onderzoekskarakter. De leerlingen willen dingen weten, willen onderzoeken. Dat leren ze door mee te doen aan allerlei onderzoeksactiviteiten. De leerkracht speelt hierin een belangrijke rol: hij stelt boeiende thema’s voor, ontwerpt een rijk aanbod van activiteiten, zorgt ervoor dat leerlingen nieuwsgierig worden, gaat in dialoog met de leerling om onderzoeksvragen te laten ontstaan, stelt samen met de leerling een onderzoeksplan op, enzovoorts.


Onderzoekend leren

 

Onderzoekend leren is een wijze van lesgeven waarbij zowel leerlingen als leraren een actieve rol hebben in het leerproces. Bij de uitvoer van een project onderzoekend leren staan de zeven stappen van Van Graft & Kemmers (2007) centraal.

Onderzoekend leren 

1. Confrontatie met fenomeen 

2. Verkennen 

3. Opzetten experiment

4. Uitvoeren experiment 

5. Concluderen 

6. Presenteren / Communiceren 

7. Verdiepen Verdiepen

Er is sprake van onderzoekend leren als leerlingen zelf, vanuit eigen interesse, hun eigen onderzoeksvraag bedenken en uitvoeren.

P1120919


Mindset hoe leer je eigenlijk?

Graag willen we dat een kind zijn eigen ontwikkelingslijn volgt en daar steeds stapjes op zet. De leerkracht is daarbij zijn coach die hem helpt en ondersteunt. Hiervoor heeft een kind vertrouwen nodig. In zichzelf, in zijn omgeving, in zijn ontwikkeling. 

Graag willen we dat een kind zijn eigen ontwikkelingslijn volgt en daar steeds stapjes op zet. De leerkracht is daarbij zijn coach die hem helpt en ondersteunt. Hiervoor heeft een kind vertrouwen nodig. In zichzelf, in zijn omgeving, in zijn ontwikkeling. Zelfvertrouwen kan op twee manieren uitgelegd worden.

 • Als je weet dat je iets kunt, heb je het vertrouwen dat een opdracht je gaat lukken.
 • Als je weet hoe je een taak aan moet pakken,heb je het vertrouwen dat je dingen kunt leren.

Vooral de tweede vorm van zelfvertrouwen is waar wij ons als school op richten. Het proces van leren is uitgangspunt. Als je laat zien wat je al kunt, ben je immers niet aan het leren. Doordat je strategieën tot je beschikking hebt, durf je taken op te pakken. Deze strategieën helpen je stappen te zetten in je ontwikkeling. Reflectie laat zien hoe je jezelf al ontwikkeld hebt en welke de volgende stappen zijn. Je leert van je fouten en oefening baart kunst. Dit heet een growth mindset. 

Het kindgesprek is hierbij van grote waarde. De leerkuil (zie afbeelding) komt hierbij vaak ter sprake. Vooral vanaf groep 3 zal deze regelmatig met kinderen besproken worden.

Mariaschool Tienray DSC_3144

Mindset hoe leer je eigenlijk?

Graag willen we dat een kind zijn eigen ontwikkelingslijn volgt en daar steeds stapjes op zet. De leerkracht is daarbij zijn coach die hem helpt en ondersteunt. Hiervoor heeft een kind vertrouwen nodig. In zichzelf, in zijn omgeving, in zijn ontwikkeling. 

Ordenen van het onderwijs (onderwijstijden)

In de onderstaande tabel is af te lezen hoe wij de beschikbare onderwijstijd hebben verdeeld. 

Leerkrachten gebruiken deze tabel als richtlijn. Het is goed mogelijk dat er, om tegemoet te komen aan de begeleidingsbehoefte van de kinderen, soms aanpassingen worden gedaan om in de omstandigheid te komen dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Vanaf 17/18 werken we met het Hoorns-model waarbij in alle groepen 99 kwartieren te ordenen zijn

  Vak/vormingsgebied 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Werken met ontwikkelingsmateriaal 30 30 4          
2 Taalontwikkeling
(groep 1 & 2: incl. leesbeleving en dramatische vorming )
16 16            
3 Rekenen/Wiskunde  6 6 20 20 20 20 20 20
4 Nederlandse taal
Technische lezen
    6 10 9 9 8 8
  Begrijpend lezen     20 6 8 8 6 6
  Spelling(incl. werkwoordspelling)     3 4 4 6 6 6
  Taal     8 6 8 8 9 9
5 Engelse taal 2 2 2 2 3 3 4 4
6 Schrijven 2 2 9 8 4 2 2 2
7 Orientatie op jezelf en de wereld                
  Ruimte(Aardrijkskund)       4 4 4 4 4
  Tijd Geschiedenis       4 4 4 4 4
  Mens en samenleving       4 4 4 4 4
  Natuur en techniek       4 4 4 4 4
  Burgerschap/ sociale vorming       2 2 2 3 3
8 Kunstzinnige orientatie                
  Tekenen & handvaardigheid 4 4 4 4 4 4 4 4
  Muziekale vorming 4 4 4 4 4 4 4 4
  Dans en drama 4 4 4 2 2 2 2 2
                   
9 Bewegingsonderwijs 15 15 8 8 8 8 8 8
10 Buitenspel/ speelkwartier 12 12 5 5 5 5 5 5
  Totaal 99 99 99 99 99 99 99 99

Graag willen we dat een kind zijn eigen ontwikkelingslijn volgt en daar steeds stapjes op zet. De leerkracht is daarbij zijn coach die hem helpt en ondersteunt. Hiervoor heeft een kind vertrouwen nodig. In zichzelf, in zijn omgeving, in zijn ontwikkeling. Zelfvertrouwen kan op twee manieren uitgelegd worden.

 • Als je weet dat je iets kunt, heb je het vertrouwen dat een opdracht je gaat lukken.
 • Als je weet hoe je een taak aan moet pakken, heb je het vertrouwen dat je dingen kunt leren.

Vooral de tweede vorm van zelfvertrouwen is waar wij ons als school op richten. Het proces van leren is uitgangspunt. Als je laat zien wat je al kunt, ben je immers niet aan het leren. Doordat je strategieën tot je beschikking hebt, durf je taken op te pakken. Deze strategieën helpen je stappen te zetten in je ontwikkeling. Reflectie laat zien hoe je jezelf al ontwikkeld hebt en welke de volgende stappen zijn. Je leert van je fouten en oefening baart kunst. Dit heet een growth mindset. 

Het kindgesprek is hierbij van grote waarde. De leerkuil (zoals hierboven reeds genoemd) komt hierbij vaak ter sprake. Vooral vanaf groep 3 zal deze regelmatig met kinderen besproken worden.

IMG_0014

Pedagogisch aanbod

Leren lezen begint niet de eerste dag in groep 3, maar op het moment dat uw kind hieraan toe is. 

Iedere dag kijken de teamleden steeds wat het kind nodig heeft. Door ons aanbod en handelen optimaal af te stemmen op de behoeftes van kinderen komen wij tegemoet aan de voorwaarden die nodig zijn om de volgende stap in ontwikkeling te kunnen zetten. Teamleden zijn er gezamenlijk op gericht om deze fases te herkennen en deze ontwikkeling optimaal te stimuleren door het aanbieden van bijpassend materialen, activiteiten of opdrachten.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren wie ze zelf zijn.

 • Wie ben ik?
 • Wat zijn mijn talenten?
 • Wat maakt mij gelukkig?
 • Wie zijn anderen?
 • Hoe kan ik me daar op een fijne manier mee verbinden.

We vinden het belangrijk om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen op vier hoofdgebieden:

Bij ons leer je groeien

Op onze school ontdek je hoe je met optimisme steeds nieuwe uitdagingen aan kunt gaan. Hoe je met tegenslag omgaat en leert door te zetten. Om te blijven groeien en het beste uit jezelf te halen. Je ontdekt talenten bij jezelf waarvan je nog niet eerder wist dat je ze had!

Bij ons leer je leren

Leren kun je leren! Onze school besteedt veel aandacht aan ‘hogere vaardigheden’ die je helpen om steeds beter te leren, reflecteren, organiseren en samen te werken. Je merkt dat je door zelfvertrouwen, inzet en lef voortdurend nieuwe dingen zult ontdekken. Dat maakt leren ook nog eens stukken leuker.

Bij ons leer je bijdragen

Je beseft steeds meer dat je onderdeel bent van een maatschappij. Je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld om je heen. We ondersteunen je om echt gelukkig te worden en te blijven en straks met compassie een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Want een gelukkig kind is het begin van een betere wereld.

De leerkracht schept een klimaat waarin kinderen uitgedaagd kunnen worden, betrokken blijven, zich verantwoordelijk voelen en waarin ze door zelf te doen, ontwikkelen op hun eigen niveau.

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen worden aangemoedigd om zowel deelnemer als organisator van hun eigen ‘ontwikkelingstraject’ te zijn in plaats van dat de leerkracht alles aanstuurt. 

In de school moeten we ervoor zorgen dat de kinderen voldoende handvaten aangereikt krijgen, zodat ze met vertrouwen ‘deelnemen aan de wereld en deze gaan ontdekken’.


Wat is een kindcentrum?

Een integraal kindcentrum (IKC) is één plek waar iedereen samen werkt vanuit één collectieve ambitie door hetzelfde team. Op kc STip streven we ernaar om peuters, kleuters en kinderen tot 12 jaar in één doorgaande lijn te gaan volgen en te begeleiden.

Een kindcentrum biedt peuterspeelzaalwerk, onderwijs, kinderopvang, maar bijvoorbeeld ook sportactiviteiten afgestemd op de behoeftes van de kinderen. In ons nieuwe gebouw, willen we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.

Met betrokken partijen, zoals aanbieders, ouders en ook de kinderen, onderzoeken op welke wijze het voor ons mogelijk is om vorm te geven aan de invulling van het IKC dat bij ons past. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelmatige aanwezigheid van verschillende (vak)specialisten voor kunst, sport, muziek en techniek. Hierbij werken wij reeds samen met Cultuurpad, lokale muziekverenigingen en Sport aan de Maas.

Kinderen kunnen zich zo binnen en buiten schooltijd in de volle breedte ontwikkelen. KCSTip streeft hierbij naar een aanbod op maat. Dit betekent dat ouders van kinderopvang en onderwijs samen gebruik kunnen maken, maar ook voor één van beide voorzieningen kunnen kiezen.

Hiervoor hebben we samen met ’t Nest en een aantal andere partners onderzocht en uitgewerkt hoe de optimale invulling van het IKC zal gaan worden. Het grote voordeel van een kindcentrum is dat jullie kind de gehele dag wordt opgevangen door een vast team van medewerkers op één locatie. Voor kinderen betekent dit dat het aanbod geheel wordt afgestemd op de behoeftes van het kind. KC STip  wil hierbij maatwerk bieden in leerstof, leertijd en leerstijl, zodat er alle ruimte is om talenten optimaal tot bloei te laten komen.De peuterspeelzaal valt onder kinderopvangorganisatie ’t Nest