Missie / visie

Zo doen we dat……

In veel scholen zien we een sterke behoefte om het onderwijs toekomstgericht te maken. Een nieuwe koers is nodig om beter te kunnen aansluiten bij de specifieke behoeften van de kinderen en recht te doen aan ieders talent. We willen de kinderen kennis en vaardigheden meegeven die van belang zijn voor het vervolgonderwijs en hun volwassen en werkende leven.

Kinderen goed voorbereiden op de wereld vanmorgen. Op een wereld die sterk verandert en soms onvoorspelbaar is. Dat is onze drijfveer. Om dat waar te maken moeten we kinderen uitdagen om zich breed te ontwikkelen, nieuwsgierig te zijn en de wereld te ontdekken met een open houding. We geloven dat we dat samen voor elkaar krijgen. En dat iedereen daar aan bijdraagt. Hoe daag jij uit tot leren? De komende 4 jaar zetten we de ingezette koers van Dynamiek voort. Om kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen groeit hun aandeel. Door hun behoeften meer en meer leidend te laten zijn komen talenten tot bloei. In ons onderwijs van de toekomst is een mooie balans van een krachtig basisaanbod van kennis en strategieën via instructie en een samen ontdekken, onderzoeken en ontwerpen vanuit eigenaarschap van de leerling. In onze dagritmes zie je een samenspel van beiden. Een dagelijks proces, waarin soms de leerkrachten soms de leerling de dans leidt.

Dynamiek begeleidt kinderen in hun ontwikkeling tot kritische, democratische burger. We bereiden kinderen zo goed mogelijk voor op hun leven in de maatschappij van de (nabije) toekomst, die sterk verandert en moeilijk voorspelbaar is. Wij dragen bij aan een brede ontwikkeling, bieden kennis en stimuleren nieuwsgierigheid en een open en ontdekkende houding (koersplan Dynamiek Scholengroep, 2020).

Wij vinden het belangrijk een lerende organisatie te zijn. Doordat wij met collega’s samenwerken zijn thema-ontwikkeling, collegiale coaching en elkaars kwaliteiten benutten belangrijke facetten in onze organisatie. Hierdoor brengen we in beeld hoe wij ons handelen nog beter kunnen afstemmen op de behoeftes van het kind.

Hoe wij vorm geven aan goed onderwijs en wat dat vraagt van ons als team is voortdurend onderwerp van gesprek. Met de komst van een nieuw schoolgebouw, leerwerkomgeving voor team en kind krijgen we de mogelijkheid een volgende stap te zetten in het verder vormgeven van ons thematisch/ ontwikkelingsgericht onderwijs. 

Stip

KCSTIP_visual230920_web

De collectieve ambitie van kindcentrum STip  is vastgelegd. Uitgangspunt daarbij zijn de vier beloften zoals die in het Koersplan van Dynamiek staan. Belangrijke succesfactoren om de kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen:

We geloven in je 
We zien wie je bent en bieden wat je nodig hebt
We bieden je een boeiende en inspirerende leeromgeving
We laten je zien dat de wereld groter is dan je school

 

Graag delen wij het Koersfilmpje inclusief de kindbeloften met  jullie 

 

Op deze onderdelen hebben we onze visie vastgelegd, hoe willen wij dit op
onze school in praktijk brengen? We hebben dit uitgewerkt naar drie deelgebieden;

Flipboek koersplan charlie

  1. Wat betekent het voor het kind?
  2. Wat betekent dat voor ons onderwijs?
  3. Wat betekent het voor het team?

Kind

Ieder kind ontwikkelt in eigen tempo en leert zichzelf en zijn talenten kennen. Hij krijgt de ruimte zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen. Hij leert om te leren en om dit steeds zelfstandiger te kunnen. Hij wordt begeleid om steeds meer verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen leerproces, de leerkracht is daarbij zijn coach / begeleider. De nadruk ligt op de kwaliteiten van het kind. De onderwijsbehoefte van het kind is het uitgangspunt bij het onderwijsaanbod. 


Op deze manier blijft het kind betrokkken en neemt hij de verantwoordelijkheid voor zijn leerproces en zijn persoonlijke ontwikkeling, er ontstaat eigenaarschap. De kerndoelen en de referentieniveaus zijn hierbij leidend. Goed onderwijs vraagt afstemming op de specifieke behoeftes / talenten van ieder kind. Klassikaal gelijktijdige instructie past hier niet meer bij. In allerlei groeperingsvormen zijn kinderen aan het werk met de focus op eigen gestelde onderzoeksvragen en ontwikkeldoelen. Instuctie wordt aangeboden waar en wanneer nodig. 


Onderwijs

Het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden is bij alle vakgebieden het middel / uitgangspunt. Het onderwijs moet passend en uitdagend zijn voor alle leerlingen. Ontwikkelingsgericht onderwijs helpt ons hier beter op in te spelen. We kunnen zo aansluiten bij de talenten en onderwijsbehoeften van de leerlingen. De omgeving speelt hierbij een belangrijke rol: ouders, dorpen, verenigingen, bedrijfsleven en interne en externe specialisten. We maken gebruik van de expertise van partners bij de ontwikkeling van onze leerlingen.

We maken tevens gebruik van hun kennis en werken zo aan een grotere betrokkenheid van deze partijen bij het onderwijs en omgekeerd. De omgeving van het schoolgebouw wordt hierin betrokken, we maken gebruik van de mogelijkheden op het gebied van sport en natuur. Cognitieve resultaten zijn belangrijk: een bepaalde basiskennis is vereist. De manier waarop deze kennis eigen wordt gemaakt, verandert: er ligt meer verantwoordelijkheid bij het kind, het leren wordt meer gepersonaliseerd. Ieder kind is eigenaar van zijn eigen leerproces. 


Het team is vooral gericht op het stimuleren, begeleiden en bewaken van dit proces. Naast cognitieve resultaten zijn executieve functies (bv. samenwerken, vragen stellen,…) en het sociaal en emotioneel welbevinden voorwaarden om adaptief en passend onderwijs te kunnen bieden. We dragen mede zorg voor een doorlopende ontwikkelingslijn vanaf het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal tot het voortgezet onderwijs. Een schooldag speelt zich af in de volle breedte van de school en omgeving. Het leerstofjaarklassensysteem verdwijnt.

Het gehele team is betrokken bij de brede ontwikkeling van het kind. Er zijn basislokalen waar de leerkracht/coach met een groep kinderen de dag start en eindigt, dit is slechts een beperkt gedeelte van een schooldag. Het merendeel van de tijd worden alle lokalen, ruimtes en gebieden binnen en buiten de school effectief en functioneel gebruikt door alle kinderen van jong tot oud. De gehele school werkt gelijktijdig aan een themaonderwerp waarbinnen ieder kind eigen richting, leervragen en ontwikkeling realiseert met de leerkracht als coach. 


Team

Iedere teamlid kent zijn eigen kwaliteiten en we maken hier gebruik van bij het realiseren van goed onderwijs. Teamleden dagen de kinderen gezamenlijk uit en laten passie zien voor het onderwijs dat ze maken. Teamleden durven los te laten en geven vertrouwen aan de leerlingen. De rol van het teamlid is meer begeleidend / coachend en minder sturend.

Ieder teamlid is samen met de andere collega’s verantwoordelijk voor het onderwijs op school. We werken intensief samen, teamleren, op basisgroep-, schoolniveau en daarbuiten. Het teamlid werkt voortdurend aan zijn eigen professionalisering en draagt de visie van de school naar buiten toe uit. Hij staat in nauw contact met de omgeving; leren gebeurt niet alleen binnen het schoolgebouw maar ook daarbuiten. 

Mariaschool Tienray DSC_3124