Missie / visie

Zo doen we dat……

In veel scholen zien we een sterke behoefte om het onderwijs toekomstgericht te maken. Een nieuwe koers is nodig om beter te kunnen aansluiten bij de specifieke behoeften van de kinderen en recht te doen aan ieders talent. We willen de kinderen kennis en vaardigheden meegeven die van belang zijn voor het vervolgonderwijs en hun volwassen en werkende leven.

Deze vernieuwende kijk op het onderwijs heeft een ander ingericht curriculum nodig. Het omvat kennis die de kinderen nodig hebben om de wereld te begrijpen en actief deel te nemen. Daarnaast is er meer ruimte nodig om het onderwijsaanbod uitdagend en relevant vorm te geven. Het onderwijs heeft nu de zorg individuen hun eigen weg te laten vinden in een onzekere en vluchtige wereld. We weten niet meer precies hoe de dingen zich zullen ontvouwen, vaak zijn we verrast en soms maken we fouten langs de weg.

Wanneer we ze goed leren begrijpen vormen deze fouten en mislukkingen de context voor leren en het creëren van groei. Het koersplan van Dynamiek Scholengroep omschrijft de urgentie om de leerling, zijn talentontwikkeling, welzijn, lerend vermogen en ontwikkeling als medemens als uitgangspunt te nemen.

Van het vergaren van kennis en opleiden voor een baan naar het aanleren van vaardigheden, die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan de snel veranderende maatschappij (Dynamiek Scholengroep , 2015) Wij vinden het belangrijk een lerende organisatie te zijn. Doordat wij met collega’s samenwerken zijn thema-ontwikkeling, collegiale coaching en elkaars kwaliteiten benutten belangrijke facetten in onze organisatie. Hierdoor brengen we in beeld hoe wij ons handelen nog beter kunnen afstemmen op de behoeftes van het kind.

Hoe wij vorm geven aan goed onderwijs en wat dat vraagt van ons als team is voortdurend onderwerp van gesprek. Met de komst van een nieuw schoolgebouw, leerwerkomgeving voor team en kind krijgen we de mogelijkheid een volgende stap te zetten in het verder vormgeven van ons thematisch/ ontwikkelingsgericht onderwijs. 

Stip

KCSTIP_visual230920_web

De collectieve ambitie van kindcentrum STip  is vastgelegd. Uitgangspunt daarbij zijn de vier pijlers zoals die in het Koersplan van Dynamiek staan.

Om onze drijfveren waar te maken leggen we 4 beloften af aan kinderen. 
Belangrijke succesfactoren om de kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen.

We geloven in je 
We zien wie je bent en bieden wat je nodig hebt
We bieden je een boeiende en inspirerende leeromgeving
We laten je zien dat de wereld groter is dan je school

Flipboek koersplan charlie

  1. Wat betekent het voor het kind?
  2. Wat betekent dat voor ons onderwijs?
  3. Wat betekent het voor het team?

Kind

Ieder kind ontwikkelt in eigen tempo en leert zichzelf en zijn talenten kennen. Hij krijgt de ruimte zijn talenten te ontdekken en ontwikkelen. Hij leert om te leren en om dit steeds zelfstandiger te kunnen. Hij wordt begeleid om steeds meer verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen leerproces, de leerkracht is daarbij zijn coach / begeleider. De nadruk ligt op de kwaliteiten van het kind. De onderwijsbehoefte van het kind is het uitgangspunt bij het onderwijsaanbod. 


Op deze manier blijft het kind betrokkken en neemt hij de verantwoordelijkheid voor zijn leerproces en zijn persoonlijke ontwikkeling, er ontstaat eigenaarschap. De kerndoelen en de referentieniveaus zijn hierbij leidend. Goed onderwijs vraagt afstemming op de specifieke behoeftes / talenten van ieder kind. Klassikaal gelijktijdige instructie past hier niet meer bij. In allerlei groeperingsvormen zijn kinderen aan het werk met de focus op eigen gestelde onderzoeksvragen en ontwikkeldoelen. Instuctie wordt aangeboden waar en wanneer nodig. 


Onderwijs

Het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden is bij alle vakgebieden het middel / uitgangspunt. Het onderwijs moet passend en uitdagend zijn voor alle leerlingen. Ontwikkelingsgericht onderwijs helpt ons hier beter op in te spelen. We kunnen zo aansluiten bij de talenten en onderwijsbehoeften van de leerlingen. De omgeving speelt hierbij een belangrijke rol: ouders, dorpen, verenigingen, bedrijfsleven en interne en externe specialisten. We maken gebruik van de expertise van partners bij de ontwikkeling van onze leerlingen.

We maken tevens gebruik van hun kennis en werken zo aan een grotere betrokkenheid van deze partijen bij het onderwijs en omgekeerd. De omgeving van het schoolgebouw wordt hierin betrokken, we maken gebruik van de mogelijkheden op het gebied van sport en natuur. Cognitieve resultaten zijn belangrijk: een bepaalde basiskennis is vereist. De manier waarop deze kennis eigen wordt gemaakt, verandert: er ligt meer verantwoordelijkheid bij het kind, het leren wordt meer gepersonaliseerd. Ieder kind is eigenaar van zijn eigen leerproces. 


Het team is vooral gericht op het stimuleren, begeleiden en bewaken van dit proces. Naast cognitieve resultaten zijn executieve functies (bv. samenwerken, vragen stellen,…) en het sociaal en emotioneel welbevinden voorwaarden om adaptief en passend onderwijs te kunnen bieden. We dragen mede zorg voor een doorlopende ontwikkelingslijn vanaf het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal tot het voortgezet onderwijs. Een schooldag speelt zich af in de volle breedte van de school en omgeving. Het leerstofjaarklassensysteem verdwijnt.

Het gehele team is betrokken bij de brede ontwikkeling van het kind. Er zijn basislokalen waar de leerkracht/coach met een groep kinderen de dag start en eindigt, dit is slechts een beperkt gedeelte van een schooldag. Het merendeel van de tijd worden alle lokalen, ruimtes en gebieden binnen en buiten de school effectief en functioneel gebruikt door alle kinderen van jong tot oud. De gehele school werkt gelijktijdig aan een themaonderwerp waarbinnen ieder kind eigen richting, leervragen en ontwikkeling realiseert met de leerkacht als coach. 


Team

Iedere teamlid kent zijn eigen kwaliteiten en we maken hier gebruik van bij het realiseren van goed onderwijs. Teamleden dagen de kinderen gezamenlijk uit en laten passie zien voor het onderwijs dat ze maken. Teamleden durven los te laten en geven vertrouwen aan de leerlingen. De rol van het teamlid is meer begeleidend / coachend en minder sturend.

Ieder teamlid is samen met de andere collega’s verantwoordelijk voor het onderwijs op school. We werken intensief samen, teamleren, op basisgroep-, schoolniveau en daarbuiten. Het teamlid werkt voortdurend aan zijn eigen professionalisering en draagt de visie van de school naar buiten toe uit. Hij staat in nauw contact met de omgeving; leren gebeurt niet alleen binnen het schoolgebouw maar ook daarbuiten. 

Mariaschool Tienray DSC_3124