Kwaliteit

Kwaliteitscyclus

Met een bril van buiten naar onze eigen school kijken. Goed onderwijs ontstaat door het persoonlijk vakmanschap van ieder teamlid.

KCSTip hecht veel waarde aan de mening van kinderen, ouders en medewerkers. Via o.a. tevredenheidsonderzoek en klankbordavonden, brengen wij in beeld hoe iedereen over ons denkt. Ook resultaten van kinderen worden in beeld gebracht. Uitkomsten hiervan worden via ISY en de website gedeeld.

KC STip hanteert een kwaliteitscyclus die past bij onze visie op ontwikkelen. Kern is het cyclisch werken aan onderwijskundige kwaliteit in plaats van het louter ‘meten van kwaliteit’.

In de kwaliteitsmeerjarenplanning beschrijven we wat we willen meten, de momenten waarop we meten en de onderzoeksmethodieken die we daarbij inzetten. Jaarlijks stellen we vanuit het spanningsveld tussen de actuele werkelijkheid en onze onderwijs-visie nieuwe doelen. Wat willen we bereiken? Welke thema’s onderzoeken we om te verbeteren en te innoveren? Deze worden in acties opgenomen in het jaarplan.

Onze kernvraag is of we onze visie zichtbaar krijgen: betrokkenheid, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid laten ontstaan voor ieders persoonlijke leerroute.

We maken gebruik van het kwaliteitsinstrument: Werken met Kwaliteitskaarten. Door middel van korte vragenlijsten (Quick Scans) brengen we in kaart op welk niveau we zitten van de diverse ontwikkelitems. Ook kan het leiden tot het opstellen van een kwaliteitskaart die we gebruiken om regelmatig de kwaliteit van KCSTip te meten.

We kijken zowel naar leeropbrengsten als leerprocessen en verantwoorden op drie niveaus:

  • individuele successen in het leerproces van elk kind; 
  • interne doelen; 
  • externe benchmarking van opbrengsten;

Individuele opbrengsten verzamelen we in MijnRapportfolio. Onze teamleden houden regelmatig kindgesprekken met de kinderen waarbij we samen hun ontwikkeling bespreken op basis van hun eigen leerwensen en onze leer- en ontwikkelingslijnen. Zo wordt het portfolio een kind-volg-jezelf-systeem met evenveel aandacht voor opbrengsten als voor het leren leren.

In de basisgroep observeren we groepen kinderen, vergelijken themaontwikkeling op groepsniveau en houden groepsbesprekingen. Voor het derde niveau gebruiken landelijk genormeerde toetsgegevens. We houden trendanalyses en vergelijken onze gegevens in een landelijke benchmark.

Binnen deze kwaliteitscyclus beogen we drie doelen:

  1. We verhogen het persoonlijk meesterschap en het eigenaarschap van onze teamleden. Zij onderzoeken binnen de kwaliteitscyclus voortdurend hun praktijk en verbeteren die dankzij systematische reflectie op het eigen handelen.
  2.  Doorgaande verbetering, ontwikkeling en innovatie van onze kerntaken. Doen we de dingen op de juiste en passende wijze om zo dichter bij onze ambitie te komen?
  3.  We leggen publieke verantwoording af aan alle extern betrokkenen.

Resultaten van ons onderwijs

De kwaliteit van onze school zit hem in het feit dat meer kinderen op de thuisnabije reguliere basisschool kunnen blijven. Een school waar elk kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft.

Wat zeggen de eindresultaten over het onderwijs van een school? En kan de kwaliteit van het onderwijs worden afgemeten aan het soort voortgezet onderwijs waaraan de leerlingen na acht jaar basisonderwijs gaan deelnemen? Wij vinden dat het maar ten dele kan. Kinderen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen, blijven steeds meer op de basisschool. Op onze scholen lukt het heel aardig om deze kinderen op te vangen. Ieder kind doorloopt zijn leerroute naar eigen mogelijkheden verbonden aan zijn instroomniveau.

De kwaliteit van onze school ligt in het feit dat ondanks alle uitdagingen rondom kinderen, meer kinderen op de reguliere basisschool kunnen blijven. Dat is volgens ons een zorgzame school die werkelijk kwaliteit levert. Een school waar elk kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft.

Daarbij vinden we het zeker zo belangrijk dat een kind zich fijn voelt, met plezier presteert en met een tevreden gevoel kan terugkijken naar zijn tijd op STip. We gebruiken de toetsen van het CITO Leerling Ontwikkelings Volgsysteem (LOVS) om de ontwikkeling van kinderen op de verschillende didactische vakgebieden te meten. 

Hiermee brengen we tweemaal per jaar onze opbrengsten in kaart, analyseren deze gegevens en gebruiken deze om doelgericht de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Daarnaast bieden deze de mogelijkheid ons onderwijs te vergelijken met landelijke cijfers.

Op onze website staan altijd de meest actuele cijfers met betrekking tot, toetsresulaten en uitstroom gegevens.

ROUTE 8; iedere leerling op zijn eigen niveau ROUTE 8 is de nieuwe digitale, adaptieve eindtoets groep 8 die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een passend advies voor een voortgezet onderwijs .
De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. Uw kind krijgt een eigen inlogcode. De toets past zich aan het niveau van uw kind aan. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. 

Zie resultatenoverzicht 


Schoolplan

Via welke ontwikkelroute komen we tot het onderwijs dat we binnen onze collectieve ambitie omschrijven?

Elke basisschool in Nederland is verplicht tot het maken van een schoolplan. In dit schoolplan zijn o.a. opgenomen:

  • de missie en visie van de school
  • het schoolconcept
  • de meerjarenplannen
  • het kwaliteitsbeleid

 

Onze onderwijsontwikkelingen zijn opgenomen in het actuele schoolplan. Specifieke onderdelen worden ieder jaar in overzichtelijke en haalbare tussendoelen vastgelegd in het jaarplan voor dat schooljaar. Hierin geeft de school duidelijk aan waar de leerkrachten zich in bekwamen om het onderwijs aan de kinderen zo krachtig, uitdagend en passend aan te bieden voor ieder kind.

Via deze link opent zich het actuele schoolplan!