Ouder/kindgesprek

Niemand kent het kind zo goed als de ouder. Wij beschouwen ouders als de experts op het gebied van hun kind. Samen met het kind gaan we telkens in gesprek over wat we samen denken dat nodig is om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. We streven ernaar onze kinderen van jongs af aan mede-eigenaar te en meer zelfsturend te maken voor ieders eigen ontwikkeling. Vandaar dat wij graag met het kind en de ouder de voortgangsgesprekken voeren.   

Twee keer per schooljaar zijn deze gesprekken gepland. In de maand oktober/november worden jullie door de aandachtsleerkracht van jullie kind uitgenodigd voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek gaan we vooral in op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de start van het schooljaar en geven we een beeld van de eerste resultaten van uw kind. In het gesprek zijn ouder(s) en de aandachtsleerkracht aanwezig. Na het eerste rapport in maart nodigen we ook alle ouders uit voor een tweede gesprek, deze ouder/kindgesprekken  vinden in maart plaats. Via ISY-school ontvangen de ouders en kind een uitnodiging om het gesprek in te plannen. 

Alle kinderen krijgen hun eerste rapport in maart (na de eerste Cito-ronde, landelijke vastgesteld leerlingvolgsysteem voor verschillende leergebieden) en in juni. In totaal dus twee rapporten. We hebben er bewust voor gekozen om het eerste rapport pas in februari mee te geven, omdat we u dan een completer beeld kunnen geven van uw kind. In oktober zijn minder gegevens voorhanden, waardoor het opmaken van een rapport lastiger is. Dit betekent niet dat de eerste ouderavond ook pas in februari is, dat zou immers erg laat zijn.

Na het 2e rapport in juni kan de leerkracht aangeven of nog een gesprek gewenst is. Kinderen die korter dan 13 weken op school zitten, krijgen nog geen rapport. We hebben te weinig gegevens om een reëel rapport te maken. Natuurlijk worden de ouders wel tijdens een oudergesprek geïnformeerd over hun kind.

 

 

De actieve rol van het kind willen we in fases opbouwen maar vooral laten aansluiten bij de wensen en behoeften van het kind.  Als school willen we kinderen in groep 1-2  naar inzicht van ouders en leerkracht laten deelnemen/bijwonen, vanaf groep 3, 4 en 5 nemen de kinderen actief deel waarbij de leerkracht als gespreksleider optreedt. In onze hoogste basisgroep  7, 8 nemen de kinderen de regie en presenteren hun ontwikkelproces. De kind/oudergesprekken duren 15 minuten. 

 Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor vragen of een gesprek. Mocht er extra behoeften zijn dan zijn tussentijdse gesprekken uiteraard vanzelfsprekend   U kunt hiervoor een afspraak maken bij de aandachtsleerkracht (mentor) van jullie kind. Kinderen in groep 8 krijgen tijdens het oudergesprek in november het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In februari, tijdens het gesprek n.a.v. het eerste rapport krijgen de ouders en het kind het definitieve schooladvies. Voor alle gesprekken krijgt u een uitnodiging.